1. Pokrajinski direktorat za nacionalno izobraževanje Konya – Turčija

Pokrajinski direktorat za nacionalno izobraževanje Konya je vladna organizacija, pristojna za načrtovanje in usklajevanje vseh vrst dejavnosti izobraževanja in usposabljanja, od predšolskega do srednješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih v provinci Konya. Naša organizacija je odgovorna za vse dejavnosti izobraževanja in usposabljanja, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem odraslih v osrednji Konyi in 31 okrožjih. Skupne številke o naši organizaciji so 2.370 šol, 28.642 učiteljev in 432.553 učencev.

Naš direktorat vključuje kadrovske zadeve, imenovanja, preiskave in ocenjevanje, kulturo, izobraževanje, usposabljanje in študentske zadeve, razvoj programov, usposabljanje na delovnem mestu, oddelek za projekte EU, računalniške in testne storitve, predšolsko vzgojo, specialno izobraževanje in usmerjanje, športno vzgojo v šoli, storitve za učitelje in socialne zadeve, štipendije in nastanitev, zasebne izobraževalne ustanove, zdravstvene zadeve, neformalno izobraževanje, vajeništvo in poklicno tehnično izobraževanje, načrtovanje raziskav in statistiko, proračunske naložbe in sredstva, izobraževalna gradiva in orodja, arhiv in upravni oddelek, službe civilne zaščite ter medije in odnose z javnostmi. Institucija je odgovorna za učitelje in učence osnovnih ter srednjih šol.

Naša vizija; je biti kvalificirana, ugledna ustanova, ki je dosegla raven, da se lahko enakovredno kosa z ostalimi institucijami v Turčiji in tistimi v sodobnih državah z zagotavljanjem avtentičnega prispevka k razvoju turškega nacionalnega izobraževalnega sistema z zagotavljanjem učinkovite uporabe znanja, spretnosti in tehnologije, potrebne za dandanašnjo dobo znanja.

Naše poslanstvo; je zagotoviti povečanje učinkovitosti in produktivnosti pridruženih institucij ter zaposlenih in zadovoljstvo delavcev in storitvenih področij; razviti proces izobraževanja in poučevanja z upoštevanjem sodobnih inovacij in napredka z izvajanjem raziskav; izboljšati in izvajati zakone in druge predpise prek splošnih ciljev in temeljnih načel nacionalnega izobraževalnega sistema v provinci Konya. Za naše zaposlene organiziramo različna izpopolnjevanja. S tem skrbimo za kakovost izobraževanja v našem mestu in našim učencem zagotovimo učitelje, ki so inovatorji in natančno sledijo sodobnim metodam izobraževanja in poučevanja. Težave, ki se pojavljajo pri poučevanju, rešujemo skupaj z občino Konya, pokrajinskim direktoratom za socialne storitve, pokrajinskim direktoratom za zdravje in drugimi lokalnimi ustanovami. Kot vzgojitelji menimo, da je naša ključna dolžnost zagotavljanje medkulturnega izobraževanja in borba proti rasizmu in ksenofobiji, skrb za blaginjo in interese otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami ter izboljšanje družinske podpore, ki so je deležni.

Smo ena najuspešnejših provinc v Turčiji pri pripravi projektov EU in pridobivanju sredstev od nacionalne agencije. V našem direktoratu imamo oddelek za usklajevanje projektov, v katerem je zaposlenih devet uslužbencev. Naši zaposleni so strokovnjaki na svojih področjih. Med letoma 2007 in 2016 smo sodelovali pri 28 projektih, od tega je bilo osem projektov programa Erasmus+. Dva projekta sta se začela leta 2014, druga dva leta 2015 in še štirje leta 2016. Partnerski projekti še vedno potekajo.

Vsako leto naše mesto obišče na tisoče ljudi, prav tako pa jih na tisoče odide v tujino v okviru projektov EU.

Evropska ideja in medkulturno učenje sta pomembna elementa našega izobraževanja in usposabljanja, zato želimo vzpostaviti stik z različnimi partnerji v okviru projektov EU.

S temi projekti bi se radi spoznali in se naučili sodelovati pri doseganju določenih ciljev; okrepili evropsko razsežnost izobraževanja v naši družbi s spodbujanjem skupnih dejavnosti sodelovanja z organizacijami iz različnih evropskih držav; dali učencem in učiteljem priložnost za sodelovanje; zagotovili aktivno udeležbo naših učencev v mednarodnih dejavnostih; pomagali učencem in učiteljem pridobiti in izboljšati spretnosti ne le na področju, na katerega je projekt osredotočen, temveč tudi v smislu timskega dela, socialnih odnosov, načrtovanja in izvajanja projektnih dejavnosti; dali učencem in učiteljem priložnost za vadbo tujih jezikov in povečali njihovo motivacijo za učenje jezikov; širili obzorja učencev, staršev, učiteljev in mentorjev ter širili njihove kulturne kompetence.

2. Regionalna uprava za izobraževanje Ipeiros – Grčija

Regionalni direktorat za izobraževanje v Epiru je decentralizirana služba grškega ministrstva za izobraževanje, raziskave in verske zadeve.

Izjava o poslanstvu

Nekdanja javna služba je v glavnem odgovorna za 634 izobraževalnih ustanov – vrtce, gimnazije, liceje in poklicne šole – s skupno 40.555 učenci in 5.562 vzgojitelji. Pod njenim nadzorom je delovanje institucij za posebno izobraževanje in centrov za diferencialno diagnostiko, vrednotenje in podporo za učence s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Njene glavne naloge so izvajanje osrednjih in regionalnih izobraževalnih politik, izobraževalno in znanstveno usmerjanje tutorjev, svetovanje, sprejemanje inovativnih ukrepov, ki so izvedljivi v šolskih razredih, in podpora, ne le v korist tutorjev, temveč tudi učencev.

Organizacijska struktura

Poleg tega v regionalnem direktoratu za izobraževanje v Epiru delujejo naslednji posebni oddelki:

• Urad za spodbujanje projektov EU

• Administrativni oddelek

• Oddelek za finančno upravljanje

• Opazovalnica za nasilje in ustrahovanje v šolah

• Oddelek za računalništvo

• Oddelek za pravne zadeve

• Urad za znanstveno in izobraževalno usmerjanje

Območja delovanja

Pogosto se izvajajo dogodki, seminarji ali dnevne konference o izobraževanju in kulturi, promocija projektov EU, prepovedi nasilja v šolah, uvajanje učiteljev v inovativne prakse – v sodelovanju z univerzo, občino ali drugimi institucijami. Že omenjena javna služba je subjekt, odgovoren za izvajanje evropskih projektov NSRO za zaposlovanje pomožnega in pedagoškega osebja, v obeh primerih posebnih izobraževalnih ustanov in centrov za diferencialno diagnostiko, ocenjevanje in podporo učencem s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Institucije, ki delujejo pod nadzorom regionalnega direktorata za izobraževanje v Epiru.

V letih 2017-2018 izvaja Regionalni direktorat za izobraževanje v Epiru kot organizacija pošiljateljica program Erasmus+ KA1. Štiriindvajset učiteljev iz osmih šol se je udeležilo treh različnih usposabljanj. Teme so bile naslednje: “Pristop k večkulturnim vprašanjem in razredom z mešanimi sposobnostmi”, “Projektno učenje: priprava, vključevanje in refleksija” ter “Strukturiran izobraževalni obisk šol/institucij in seminar za usposabljanje na Finskem”.

Članstvo

Regionalni direktorat za izobraževanje v Epiru je v preteklosti sodeloval z:

• EVA-Evropska vesoljska agencija – (izvedba konference in dolgoročno sodelovanje ter informiranje o razvoju na področju vesoljske tehnologije in širjenje rezultatov v šolah).

• Grško ministrstvo za izobraževanje (Panhelenska izobraževalna konferenca).

• Univerza v Ioannini (različni dogodki o znanosti, izobraževalnih projektih in prepovedi nasilja)

• Občina Ioannina (dejavnosti recikliranja in kompostiranja, ki spodbujajo zanimanje učencev za ustrezno ravnanje z odpadki in spoštovanje okolja)

• Središča za okoljsko izobraževanje (dejavnosti, ki učence uvajajo v spoznavanje naravnega okolja).

• Prefektura Epirus (številne dejavnosti, kot so izobraževalna potovanja za študente v tujino, soorganizacija okoljskih in izobraževalnih dejavnosti)

• EHM (lokalno združenje za civilizacijo) – sodelovanje na področju civilizacije, lokalne zgodovine, kulture in tradicije.

• Metropola Ioannina je ponudila finančno podporo in pomoč pri soorganizaciji številnih dogodkov.

•Judovska skupnost – številne dejavnosti o njihovi prisotnosti v lokalni skupnosti, ki so nudile informacije o njihovih značilnostih, posebnih običajih in njihovem finančnem prispevku uglednih trgovcev.

3. Espacio Rojo – Španija

Nevladna (nekomercialna) pravna oseba Espacio Rojo je bila ustanovljena leta 2004, da bi podpirala umetniško ustvarjanje v vseh njegovih vidikih, ustvarjala prostore za razmislek, razprave in srečanja ljudi, povezanih s kulturnim področjem, ter spodbujala projekte, ki krepijo medkulturnost, povezovanje in družbeno ozaveščenost ter zbližujejo umetnost, kulturo in izobraževanje z namenom grajenja boljše družbe.

Naša izjava o poslanstvu je sledeča:

-Spodbujanje in podpora sodelovanja ranljivih skupin pri vključevanju v družbeno-delovno okolje.

-Podpora najbolj prikrajšanim otrokom.

-Spodbujanje enakih možnosti za ženske in moške.

-Spodbujanje formalnega in neformalnega izobraževanja na različnih umetniških področjih.

-Podpiranje umetniškega ustvarjanja za spodbujanje novih umetniških in kulturnih ustvarjalcev.

-Spodbujanje sodelovanja žensk in drugih ranljivih skupin.

-Umetnost in kulturo spremeniti v orodje za ozaveščanje družbe o družbenih problemih.

– Biti referenčni prostor kulture, umetnosti in izobraževanja za sodelovanje, razmislek in razpravo

4. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi – Poljska

Univerza za humanistiko in ekonomijo v Lodžu (AHE) je akreditirana visokošolska ustanova, ki poleg tradicionalnih univerzitetnih programov zagotavlja tudi podiplomski študij in tečaje za različne ciljne skupine, vključno z odraslimi brezposelnimi iskalci zaposlitve, mladimi, študenti, invalidi, starejšimi, učitelji, trenerji in osebami različnih poklicev, migranti, otroki in prikrajšano mladino ter brezposelnimi. AHE je ena največjih zasebnih univerz na Poljskem, ki ima 23 fakultet in ponuja širok izbor predmetov – več kot 100, od tega 5 v angleščini. Učni načrti tečajev se nenehno posodabljajo v skladu z zahtevami trga. Po lestvici, ki jo je leta 2017 objavilo Ministrstvo za visoko šolstvo, je AHE druga najpopularnejša univerza v Lodžskem vojvodstvu in deseta v celotni državi.

Naše osebje šteje približno 200 stalno zaposlenih: raziskovalcev, učiteljev, vodij usposabljanj, podpornega osebja (finančno, administrativno, tehnično osebje), strokovnjakov in izvedencev na različnih področjih.

Med ključnimi področji študija in raziskav AHE so pedagogika, politologija, sociologija, psihologija, filologija, tuji jeziki, podjetništvo, inovativne metode poučevanja in učenja, socialna izključenost, uporaba IKT v učnem procesu, sistemi zagotavljanja kakovosti in potrjevanje predhodno pridobljenega znanja.

Poleg tega ima AHE bogate izkušnje na področju e- in m-učenja. V naši strukturi deluje poljska virtualna univerza (www.puw.pl) – spletna univerza, ki ponuja tečaje in študij na daljavo. Naše osebje sestavljajo učitelji, trenerji, strokovnjaki za IT in metodologijo, ki ustvarjajo spletno gradivo, platforme in učijo naše učence.

Naše izkušnje s projekti vključujejo več kot 200 projektov, ki smo jih v zadnjih 10 letih izvedli kot koordinator ali partner. Trenutno smo partnerji pri 17 projektih in koordinatorske institucije pri dveh. AHE je kot izkušen upravitelj projektov EU vzpostavila računovodski in finančni sistem, ki omogoča nemoteno izvajanje in finančno poročanje. Osebje AHE je kot partner ali koordinator številnih mednarodnih projektov sodelovalo na številnih srečanjih s partnerji, zato bo lahko ponudilo svoje izkušnje na tem področju. Osebje AHE je sodelovalo pri pripravi orodij, praktičnih vodnikov in drugih publikacij, ki so v pomoč ljudem, ki se želijo poučiti o tem, kako izvesti projekt. Univerza je usposobljena za razširjanje in trajnost evropskih projektov. Smo del evropske mreže CENTER (Usposobljenost, sodelovanje in komunikacija v okviru C.E.N.T.E.R. diseminacije rezultatov projektov EU), naši zaposleni pa so akreditirani promotorji in strokovnjaki za diseminacijo projektov. AHE je članica večih nadnacionalnih mrež, ki jih oblikujejo različne partnerske usmerjevalne skupine in drugi organi, zainteresirani za rezultate projektov, pri katerih sodeluje tudi AHE.

Univerza je strokovno usposobljena za raziskave in analize; oblikovanje učnih načrtov; izvajanje tečajev, e-učenje in razvoj platform za e-učenje, orodij, gradiv; diseminacijo; tečaje ustvarjalnosti, samorazvoja, delavnice, seminarje; upravljanje projektov EU.

5. Fundación Uxío NoDruštvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – Slovenija

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je slovenska nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, mladine in kulture. Naše poslanstvo je prispevati k bolj vključujoči in odprti družbi za vse. Naša dva vodilna programa se zato ukvarjata z vključevanjem socialno izključenih skupin ter spodbujanjem razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga. Naše dejavnosti v okviru programov se izvajajo s strokovnim in prostovoljnim delom. Spodbujamo vrednote solidarnosti, strpnosti, prostovoljstva, aktivnega življenja, čistega okolja, državljanske zavesti in medkulturnega dialoga. DRPDNM ima 23 let izkušenj na področju izobraževanja, mladine, državljanov, migrantov, žensk, opolnomočenja delavcev, mednarodnega sodelovanja, podjetništva, poklicev s področja zgodovine, kulture in umetnosti, brezposelnosti, opolnomočenja prikrajšanih skupin, usposabljanja in drugih dejavnosti, ki služijo ciljem vaših projektov.

6. Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia – Grčija

IDEC ima bogate izkušnje z evropskimi projekti, bodisi kot koordinator bodisi kot partner v različnih evropskih programih in pobudah. Zadnjih deset let se IDEC ukvarja s temo zagotavljanja kakovosti pri usposabljanju in koordinira projekte EQUAL, Quality.net, BEQUAL in QUADRAT. Poleg tega ima IDEC izkušnje s svetovanjem pri razvoju sistemov vodenja kakovosti v grških centrih za usposabljanje.

Pridobil je akreditacijo kot center za vseživljenjsko učenje in organizira tečaje usposabljanja na delovnem mestu za učitelje in vodje usposabljanja, študijske obiske in dejavnosti neformalnega učenja za učence v začetnem izobraževanju in usposabljanju ter zagotavlja tečaje usposabljanja in delovne prakse za učence v poklicnem usposabljanju in osebe na trgu dela.

Glavna strokovna področja so sledeča: svetovanje na področju upravljanja, poslovni načrti, podjetništvo, mala in srednja podjetja, upravljanje kakovosti, certificiranje, preprečevanje stresa, trajnostni razvoj, oblikovanje vsebin usposabljanja na podlagi ECVET, razvoj programske opreme in multimedijskih vsebin, spletne aplikacije, učenje na daljavo, e-poslovanje in e-trgovanje.

Na področju vseživljenjskega učenja ima IDEC izkušnje z evropskimi politikami na področju vseživljenjskega učenja, zlasti EQF, ECVET, Europass, EQAVET, potrjevanjem neformalnega in priložnostnega učenja ter z nacionalnimi reformami sistemov izobraževanja in usposabljanja. Uspešno je sklenil pogodbo s CEDEFOP-om “Europass, ECVET in EQF za dokumentiranje, potrjevanje in certificiranje učnih izidov”.

Operativno in finančno upravljanje:

Evropske projekte v IDEC vodi poseben oddelek, specializiran za projekte mednarodnega sodelovanja. IDEC je uspešno sodeloval pri številnih projektih EU in ima veliko izkušenj z operativnimi zahtevami takšnih projektov in programskimi predpisi EU. Projektu bodo dodeljene osebe glede na njihovo strokovno znanje in izkušnje, ki bodo projekt spremljale ves čas njegovega trajanja.

Pri finančnem upravljanju IDEC vodi popolnoma sistematizirane računovodske evidence, ki omogočajo sledljivost in identifikacijo vseh stroškov in prihodkov, ustvarjenih za posamezen projekt. IDEC zaposluje tudi specializirane računovodje za notranje računovodske in revizijske postopke.

Certifikati in sistemi kakovosti

IDEC ima certificiran sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2008 na področju “OBLIKOVANJA, RAZVOJA IN NUDENJA STORITEV USPOSABLJANJA, NUDENJE SVETOVALNIH STORITEV, SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA, NAČRTOVANJA RAZVOJA IN ORGANIZACIJE, RAZVOJA PROGRAMSKE OPREME IN INTERNETNIH APLIKACIJ”.

7. Fundación Uxío NoFundación Uxío Novoneyra – Španija

Fundación Uxío Novoneyra (FUN) je španska neprofitna zasebna fundacija, ki se osredotoča na pobude, ki združujejo kulturo (zlasti poezijo in literaturo), turizem, IKT in trajnostni razvoj podeželja.

Nahajamo se na verigi hribov Courel, gorskem območju Natura 2000 v pokrajini Lugo (NUTS112), v regiji Galicija, na severozahodu Španije, na zadnji točki Poti svetega Jakoba.

Naš sedež in delovni prostor je Hiša – živi muzej pesnika Uxío Novoneyra, starodavna hiša, prenovljena kot kulturno središče za kulturno-turistično uporabo. O tem govorimo v zadnjem poglavju, povezanem z evropskim letom kulturne dediščine (2018).

Naši temeljni cilji odpirajo različna področja dejavnosti:

• Zastopanje naše literature in literarne dediščine, pridobivanje najboljših praks iz področja na mednarodni ravni, ki jih nato razširimo na našem ozemlju.

• Varovanje in spodbujanje umetniške in dediščinske zapuščine našega pisatelja.

• Otrokom, mladim in zlasti gorskim prebivalcem literarnega središča nuditi avantgardni kulturni program. Turistom pa nuditi dopolnilno možnost poleg prevladujočega naravnega turizma.

• Razvoj medsektorskih projektov, ki povezujejo ustvarjalni in kulturni sektor z drugimi. S tem prispevamo k družbeno-gospodarskemu razvoju našega ozemlja.

• Usposabljanje kulturnih akterjev in subjektov o trenutnih zmogljivostih za ohranjanje kulturnega in ustvarjalnega sektorja.

Naše osebje združuje svet pokroviteljev z območnimi upravami; kulturne, izobraževalne in okoljske subjekte na regionalni ravni z glavnimi osebnostmi področij literature, kulture in umetnosti ter tehnično osebje z 2-4-imi tehniki za evropske projekte, kulturni menedžment in turizem med letom ter prostovoljce z enakim profilom.

Poleg muzejskih funkcij svetujemo upravam in subjektom na področju inovacij in internacionalizacije v kulturnih industrijah, zlasti na področju financiranja in spletnega trženja.

Ena od naših strateških dejavnosti je usposabljanje o množičnem financiranju, ki ga izvajamo za ustvarjalni sektor. Upravljamo dve platformi za financiranje, ki se osredotočata na ustvarjalne projekte in projekte s področja kulturne dediščine.

Na mednarodni ravni smo ustanovitelji evropske mreže Litfest, ki združuje literarne festivale v odročnih skupnostih po vsej Evropi. Mreža je bila ustanovljena leta 2013 s podporo Evropske komisije v okviru programa ERASMUS+ (K2 – Strateška partnerstva) in vključuje naslednje partnerje: Canterbury Festival (VB), Salerno Letteratura (IT), St Clementin Bilingual Litfest (FR) in EidosFest (ŠP). Francosko ministrstvo za kulturo je ta projekt Erasmus prepoznalo kot “najboljšo prakso”, zato je bilo partnerstvo povabljeno k pripravi druge izdaje za naslednje triletno obdobje (2017-2020). Drugi program Erasmus+ z naslovom “Litfest 2. 0: ACQUI”, odobren na razpisu marca 2017, izvajamo z razširjenim partnerstvom: prvotni člani ter festival West Cork (Irska) in Festival da Madeira (Portugalska). Mreža Litfest.EU spodbuja izmenjavo znanja, izkušenj, inovacij in dobrih praks z usposabljanjem na področju literarnih festivalov ter nadnacionalno kroženje kulturnih in ustvarjalnih del ter umetnikov. Litfest nam je omogočil, da okrepimo poletni kulturni vodnik z mednarodnim literarnim festivalom “Festival dos Eidos” (“Highland´s festival”, “Eidosfest”), ki je v letu 2018 doživel že četro zelo uspešno izdajo. EFA mu je leta 2017 podelila oznako EFFE.

V teku je tudi projekt Erasmus+ KA2 ECCE Build- Le Flocon, ki se osredotoča na trajnostno gradnjo in obnovo podeželske dediščine, ki ga vodi francoska organizacija Le Colportouse AC.

Poleg tega smo tudi partnerji CREATIVE EUROPE SILO, ki se osredotoča na uvajanje literarnih dogodkov v neobičajne prostore, kot so podeželske univerze, srednje šole, centri za starejše. . . .

8. Insieme per Camminare – Italija

Insieme per Camminare (IpC) je kulturno združenje, ki ga sestavlja 7 članov in 1 zunanji sodelavec, 2 strokovnjaka za umetnost in kulturno dediščino, 4 licencirani turistični vodniki in 2 mladinska delavca z ustreznimi izkušnjami pri vodenju projektov Erasmus plus. Cilj IpC je spodbujati kulturni razvoj in aktivno državljanstvo na vseh ravneh z ustvarjanjem resničnih priložnosti za izobraževalni in poklicni razvoj ter spodbujati podjetništvo mladih v mednarodnem okolju z uporabo različnih modelov in priložnosti. 

Za ustvarjanje priložnosti na družbenih, kulturnih in turističnih področjih, ki jih navdihuje povezava med lokalnim razvojem in socialno vključenostjo v evropskem kontekstu, IpC:

– Spodbuja trajnostni in odgovorni turizem, ki blagodejno vpliva na teritorialni, gospodarski in družbeni razvoj

– Mladim omogoča mobilnost znotraj Evropske unije na področju usposabljanja, sodelovanja in izobraževanja

– Olajša dostop do umetnosti, kulture in turizma prikrajšanim osebam ter tako pripomore k njihovi polni socialni vključenosti

– Spodbuja interakcijo med državljani in civilno družbo z različnimi dejavnostmi, razpravami in dogodki

– Spodbuja aktivnodržavljanstvo z izvajanjem in razširjanjem dobrih praks

– Izvaja mentorstva in pripravništva za italijanske in tuje študente

– Spodbuja kulturno in socialno podjetništvo ter širi dobre prakse s seminarji in delavnicami

– Sodelujez zasebnimi in javnimi ustanovami pri sponzoriranju in organizaciji izobraževalnih, kulturnih in turističnih dogodkov ter dejavnosti

Ker se zaveda pomena dialoga in potrebe po vzpostavitvi odnosov na vseh ravneh, je IpC podpisal sporazume in sklenil tesno partnerstvo z:

– Muzeji in mednarodnimi omrežji: za razvoj večigralskih dogodkov in promocijskih strategij

– Šolami in knjižnicami: za razvoj tečajev usposabljanja, pripravništev in praks ter organizacijo kulturnih srečanj

– Javnimi institucijami na nacionalni ravni: za boljši razvoj in promocijo kulturne dediščine

– Lokalnimi združenji in zadrugami: spodbujanje gospodarske, kulturne in socialne rasti območja

– Organizatorji potovanj: ponujanje trajnostnih kulturnih, naravnih in turističnih storitev v različnih jezikih

IPC podpira tudi 22 aktivnih prostovoljcev različnih starosti, stopnje izobrazbe in poklicnih izkušenj, ki redno sodelujejo pri vodenju dogodkov in nadzoru nekaterih kulturnih spomenikov na območju Corrigliano Rossana.